ภาพรวมของบริษัท

      บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เริ่มต้นธุรกิจในปี 1993 (พ.ศ. 2536) ภายใต้ชื่อเดิม คือ  ร้าน ที-ได คอมพิวเตอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส โดย นายธีระ  เสถียรวงศา  เป็นผู้ก่อตั้ง  ต่อมาใน ปี  1996 (พ.ศ. 2539) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในนาม บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ  การจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์ การรับวางระบบเครื่อข่าย LAN รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ทุกยี่ห้อ และจำหน่าย เครื่องเขียน กระดาษ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell, HP, LENOVO, ACER และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริษัททำการประกอบขึ้นเอง ภาย ใต้ชื่อ DAICOM  โดยทีมงานและช่างที่มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์  พร้อมเพิ่มความสามารถและ  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักของตลาดและลูกค้าทั้วไป  
      ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการทำงาน  คือ การบริการให้ความรู้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำกับลูกค้า เพื่อให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดี

           ประวัติ                  บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 1993 (2536)          - เริ่มก่อตั้งจดเป็น ร้าน ที-ได คอมพิวเตอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
 • 1993 (2539)          - ได้จดเป็น บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
                                 - มีเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
                                 - จำหน่าย คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์
                                 - รับวางระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย LAN
                                 - รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกชนิด
                                 - ให้คำปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร
                                 - ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ หลายยี่ห้อ เช่น 
                                    Computer HP , IBM , ACER  และ เครื่องปริ้นเตอร์ CANON, EPSON , HP , BROTHER
                                 - จำหน่าย เครื่อง Server ของ HP , IBM
                                 - อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เกียบกับคอมพิวเตอร์
                                 - จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป ต่างๆ

      ความมุ่งหวังและเป้าหมาย

 • วิสัยทัศน์  (VISION)     
   
      - ผู้นำด้านคอมพิวเตอร์และบริการเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน
       - บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 • วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)    
       - การให้ความช่วยเหลือและการบริการอย่างเต็มที่
       - ขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังต่างจังหวัดและการขายปลีก
       - การเข้าร่วมการแสดงสินค้า  
       - การเข้าประมูลงานในภาครัฐบาล
       - สร้างช่องทางการจำหน่ายให้แข็งแกร่งมากขึ้น

 • กลยุทธ (STRATEGY)    
        - สินค้าดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
        - มีความซื่อสัตย์ ราคายุติธรรม และประหยัด   
        - บริการหลังการขายที่ดีกว่า
        - ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายและสร้างสัมพันธไมตรีที่แน่นแฟ้น

 • ผลประโยชน์ (VALUES)    
       - คำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้า มากกว่าจะมองกำไรของตนเอง

  วัฒนธรรม (BUSINESS CULTURE)   
       - มุ่งหวังนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุงและพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลไปข้างหน้า

   

  รายชื่อลูกค้าอ้างอิงบางส่วนที่ติดต่อกับทาง บริษัท ที-ได คอมพิวเตอร์ โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

   หน่วยงานของภาครัฐ

  - กรมควบคุมมลพิษ                 

  - กองพฤษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  - กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายการพิมพ์และเผยแพร่ฯ)

  - กองตรวจจ่ายสำนักการคลัง

  - คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  - โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

  - คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - โครงการการดำเนินนโยบายต่างประเทศใหม่ของญี่ปุ่น ม.ธรรมศาสตร์

  - คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - งานส่งเสริมและเผยแพร่กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานกทม.

  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  - ประธานอนุกรรมการการคอมพิวเตอร์สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา

  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  - มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

  - มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง 6

  - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  - โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

  - โรงเรียนมหาวีรานุวัตร

  - โรงเรียนศรีอยุธยา

  - โรงเรียนสาธิตมัธยมสถาบันราชภัฎเพชรบุรี

  - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

  - โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

  - โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

  - โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยา

  - วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

  - โรงพยาบาลศิริราช (ภาควิชากุมารเวช) มูลนิธิศิริราช

  - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม.4

  - ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

  - ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม

  - สำนักงานสรรพากรภาค 4

  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

  - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  - สำนักบริการสภากาชาดไทย

  - สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬา

  - สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ จุฬาลงกรณ์

  - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร

  - สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - สหกรณ์การเกษตรดอนยาง

  - สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

  - สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

  - องค์การบริการส่วนตำบลดอนยาง

   หน่วยงานภาคเอกชน

   - บริษัท โกลด์แพลน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

  - บริษัท ก.รุ่งเรืองก่อสร้าง จำกัด

  - บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด  (C.P.)

  - บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (มหาชน) จำกัด

  - ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

  - บริษัท ช้างไทย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

  - ซีนีคอล สปอร์ต แอนด์ อมิวเมนท์ โรงแรม

  - ดิ อิมพีเรียล เลควิวโฮเต็ล แอนด์ กอล์ฟคลับ โรงแรม

  - เดอะซีนีคอล เทค สาขาเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ต เขาใหญ่ โรงแรม

  - บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

  - บริษัท ทีม คอนซัลติ้งเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

  - บริษัท ไทยโทดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  - นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล (มหาชน) พร้อมสาขาในเครืออิมพีเรียล

  - บริษัท ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จำกัด (วังน้อย)

  - บริษัท ปิติห้องเย็น จำกัด

  - บริษัท ปาล์ม บิซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  - พลาซ่าแอทธินี โฮเต็ล (ประเทศไทย)  โรงแรม

  - บริษัท เอเชีย เทเลวิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด

  - โรงพยาบาลเมโย

  - โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  - สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Engine by shopup.com